26
MAR
2018

Feng Shui projekat kuće u Čačku

Arhitektura i građevinarstvo: odnos Feng Shui-ja i tradicionalne gradnje kod nas.

Pravila zdravog života i zdrave gradnje su praktikovana od davnina, samo što ih naši preci nisu nazivali “Feng Shui”.

Objekat: Porodično-stambeni objekat, prizemni.
Lokacija: Čačak.
Na projektu su radili: Dipl. Feng Shui stručnjak Sandra Drinčić i Dipl. Ing. arhitekture Mirko Despinić.

Prema zahtevu investitora, a u skladu sa osnovnim principima Feng Shui metode, projektom je predviđena izgradnja prizemnog stambenog objekta.

Gabarit objekta postavljen je u okviru građevinskih linija, a njegov položaj na parceli definisan je tačkom, određenom prema Feng Shui metodi, na predviđenoj udaljenosti od granica parcele. S obzirom da je teren u nagibu, objekat je izdignut na određenu kotu, pa je sama priroda terena uslovila nivelaciju terena sa nekoliko potcelina postavljenih na različitim kotama, međusobno povezanih stepeništem i to:

* pristupni plato sa parkingom i višenamenskim igralištem (košarka, tenis, i slično),
* plato sa fontanom,
* plato sa porodičnim objektom, bazenom i pratećim sadržajima.

Ulaz na parcelu je obezbeđen sa jugoistočne strane, preko kapije sa razdvojenim pešačkim i kolskim pristupom. Kapija je uvučena u odnosu na pristupnu saobraćajnicu, čime je deo saobraćajnice do same kapije planiran u vidu rampe, kako bi se smanjila visinska razlika između nivoa parkinga (pristupnog platoa) i platoa na kome je postavljen objekat. Pristupni plato je dimenzionisan za minimum manipulativnih potreba vozila, a dobijena širina je produžena ka zapadnoj strani, kako bi se formiralo potencijalno igralište u skladu sa zahtevima investitora (zapad predstavlja: decu, zabavu, razonodu, hobije i uživanje).

U skladu za zahtevom investitora, a poštujući pravila Feng Shui-ja, projektovana je kružna Fontana sa leve strane u odnosu na jugoistočnu osu glavnog ulaza u porodični objekat. Fontana je postavljena tako da prati kretanje glavnog pristupnog pravca od ulazne kapije ka glavnom ulazu u kuću, formirajući “mini plato” oko same fontane, kao zasebnu prostornu celinu.

Plato sa porodičnim objektom i bazenom je, takođe, postavljen u skladu sa pravilima Feng Shui-ja, i to tako da je bazen uslovljen položajem objekta kome je bila zadata polazna tačka u odnosu na položaj terena i lokacije.
Do ovog nivoa se sa pristupnog platoa dolazi glavnim pristupnim stepeništem koje vodi preko platoa sa fontanom, kao i pomoćnim stepeništem smeštenim uz tehničku etažu bazena.